Pernelle Jensen

Lidt om mig

Jeg hedder Pernelle Jensen og har været medlem af byrådet i 8 år. Jeg brænder for Fredericia og for at udvikle byen. Jeg er født og opvokset i Fredericia og har - bortset fra 4 år i England - altid boet i byen. Til daglig arbejder jeg i Udenrigsministeriet, hvor jeg er Koncernindkøbskoordinator (specialkonsulent) og arbejder med strategisk indkøb og udbudsjura. Jeg har været ansat i ministeriet i 9 år og kommer fra en baggrund som indkøber og logistikansvarlig i en privat virksomhed.

Af uddannelse har jeg en bachelor i International Business og en Master i International Strategisk Ledelse fra Staffordshire University. Derudover har jeg læst udbudsjura og aftaleret på Københavns Universitet.

I min fritid dyrker jeg triathlon og har tidligere gennemført Ironmans og løbet marathon på konkurrenceplan.

Privat er jeg gift og har en datter på 1 1/2 år.

Byrådsmedlem Pernelle Jensen, Fredericia

Flere uddannelser til Fredericia

Som formand for Uddannelsesudvalget har jeg arbejdet med at udvikle vores by ved at tiltrække nye uddannelser og videreudvikle de uddannelser, som vi allerede har i byen, så det matcher erhvervslivets behov for arbejdskraft og de unges efterspørgsel. Jeg vil gerne gøre det muligt for vores unge at blive boende i Fredericia samtidig med, at de uddanner sig i byen. Vi har taget nogle skridt i den rigtige retning med etableringen af den nye læreruddannelse, den midlertidige politiskole, et masterniveau i musical performance, mulighed for at læse produktion som særlig linje på Maskinmesterskolen samt efter- og videreuddannelse på transport- og logistikområdet. Vi er først lige startet med at arbejde med uddannelsesområdet på den her måde, og der er mange flere potentialer derude, så det arbejde vil jeg fortsat prioritere. Det gavner både virksomhederne, de unge mennesker og byen som helhed.

Gode rammevilkår for erhvervslivet

Som formand for Erhvervskontaktudvalget stod jeg i spidsen for at skabe et bedre samarbejde med byens erhvervsliv og bedre rammevilkår for virksomhederne. Løsningen herpå blev 'Business Fredericia', som blev til i et tæt samarbejde med erhvervslivet, og som i dag er Trekantsområdets største erhvervsorganisation målt på antal medlemmer. Jeg har derudover stået i spidsen for at sikre skattelettelser til virksomhederne (sænkelse af dækningsafgiften), afskaffelse af butikkernes gebyr for udeservering, hurtigere byggesagsbehandling til et lavere gebyr og sikret markant bedre vilkår for iværksættere. Det vil jeg også fremadrettet have fokus på. Det er vigtigt, fordi det giver virksomhederne mulighed for at vækste, det tiltrækker nye virksomheder og forhåbentlig dermed også nye borgere til byen. Nye borgere og virksomheder betyder flere penge i kommunekassen og dermed råd til at investere i nye vækstinitiativer og i velfærd.

Vores børn og unge er fremtiden

Vi har haft meget fokus på børn og unge med særlige behov - som udgør ca. 20 procent - og det skal vi også fortsat have. Men det er mindst ligeså vigtigt, at vi fokuserer på de 80 procent, så vi også skaber gode oplevelser i folkeskolen for alle dem, der ikke har særlige behov. Derudover at vi har fokus på børn og unge med særlige talenter, så de får mulighed for at udvikle og styrke deres talenter, herunder at der er tilbud til de bogligt stærke elever i folkeskolen. Det vil jeg også fremadrettet have fokus på. Som formand for Uddannelsesudvalget har jeg stået i spidsen for en investering på 1 mio. kr. i de unges uddannelsesvejledning, så alle unge kan få vejledning om valg af uddannelse og ikke kun de 20 procent, som har det svært. Det er vigtigt, at alle kommer godt videre efter folkeskolen, og det vil jeg også fremadrettet prioritere.

Job eller uddannelse til alle

Alle der kan bidrage, skal bidrage. Vi skal stille krav til borgere på offentlig forsørgelse og fokusere på, at målet er selvforsørgelse gennem job eller uddannelse. Vi skal også stille krav til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, for vejen til integration er gennem job og uddannelse. Men vi skal sikre en hurtig sagsbehandling, da lange sagsforløb ikke er godt for den enkelte eller for samfundet.

Integration

Efter min mening skal integration foregå gennem job og uddannelse, og vi skal stille klare krav til danskundervisning og undervisning i demokratiforståelse. Det er vigtigt, at der bliver skabt en forståelse for det samfund, vi alle lever i, så vi ikke skaber parallelsamfund. I en tid hvor der kom mange flygtninge og indvandrere til Danmark, og dermed også til Fredericia, har vi koncentreret ressourcerne om de nyankomne. Men fremadrettet skal vi også fokusere på at få borgere, som har været på kontanthjælp i mange år ud på arbejdsmarkedet eller i det mindste tættere på arbejdsmarkedet. Alle der kan bidrage, skal bidrage.

Sundhedshuset

Jeg synes, vi tog den rigtige beslutning, da vi købte det gamle sygehus og dermed investerede i vores nye sundhedshus. Det er kommet rigtig godt fra start med etableringen af mange forskellige tilbud så som blodprøvetagning, praktiserende læger, jordmoder, genoptræning mv. Den borgernære sundhed er vigtig og med til at skabe tryghed. Vi er først lige startet, og der er mange flere potentialer derude - vi vil gerne skabe Danmarks bedste sundhedshus.

Ældre

Vi skal prioritere gode ramme og vilkår til vores ældre, så de oplever et trygt og godt ældreliv. Vi har i budgettet for 2018 investeret i området og bla. afsat penge til10 nye plejeboliger samt sat politisk fokus på indsatser for borgere der er ramt af demens, velfærdsteknologi, etablering af en sygeplejeklinik og gennemførsel af sammenhængende borgerforløb med udgangspunkt i sundhedshuset. Fremtidens ældre kommer i højere grad til at efterspørge fleksibilitet i hjælpen og boformen. Det skal vi kunne tilbyde, så vi også her følger med udviklingen. Der er tradition for frit valg og private udbydere på børne- og ungeområdet og særligt i forhold til skoler og daginstitutioner, det gør sig ikke i samme grad gældende på ældreområdet, og det vil jeg gerne understøtte bliver en mulighed.

Hvorfor jeg stiller op...

Fredericia er inde i en rigtig god udvikling. En udvikling, som jeg fortsat gerne vil tage ansvaret for og dermed have mulighed for at bygge videre på de mange gode resultater på bl.a. erhvervs- og uddannelsesområdet, som jeg har sikret i denne byrådsperiode. Jeg brænder for at udvikle og skabe vækst i vores by. Det er et arbejde, som jeg gerne vil fortsætte, derfor stiller jeg op til en periode mere.

Politik

Jeg brænder for at udvikle og skabe vækst i vores by. Et arbejde, som vi er godt i gang med, og som jeg gerne vil fortsætte, derfor stiller jeg op til en periode mere.

Som formand for Erhvervskontaktudvalget stod jeg i spidsen for at skabe et bedre samarbejde med byens erhvervsliv og bedre rammevilkår for virksomhederne. Løsningen herpå blev 'Business Fredericia', som blev til i et tæt samarbejde med erhvervslivet, og som i dag er Trekantsområdets største erhvervsorganisation målt på antal medlemmer. Som formand for Erhvervskontaktudvalget og som gruppeformand har jeg sikret markante forbedringer af erhvervslivets rammevilkår. Jeg har bl.a. stået i spidsen for at sikre skattelettelser til virksomhederne (sænkelse af dækningsafgiften), afskaffelse af butikkernes gebyr for udeservering, hurtigere byggesagsbehandling til et lavere gebyr og sikret markant bedre vilkår for iværksættere.

Som formand for Uddannelsesudvalget har jeg også arbejdet med at udvikle vores by ved bl.a. at tiltrække uddannelser hertil. Jeg vil gerne give unge mulighed for at bo og uddanne sig i Fredericia, hvilket også understøtter byrådets vision om, at flere bliver boende i kommunen eller vælger at bosætte sig her. Derudover arbejder jeg for virksomhedernes mulighed for vækst ved at tiltrække uddannelser, som matcher behovet for arbejdskraft. I den forbindelse har vi allerede lavet aftaler med flere uddannelsesinstitutioner omhandlende efteruddannelse, et masterniveau i musical performance og fået etableret en læreruddannelse til folkeskolen. Jeg har ligeledes sat fokus på og investeret i uddannelsesvejledningen, så alle unge - og ikke kun de 20 procent som har det svært - kan få vejledning i valg af uddannelse. Det er blot nogle af de mange resultater, jeg har fået i spidsen for på uddannelsesområdet allerede.

Fredericia er inde i en rigtig god udvikling. En udvikling, som jeg fortsat gerne vil tage ansvaret for og dermed bygge videre på de mange gode resultater, som jeg har sikret i denne byrådsperiode.


Pressemøde, budgetforlig 2018-2021

Jeg vil gerne starte med at sige tak til borgmesteren og mine byrådskollegaer for en god proces og for nogle gode drøftelser. Og tak til administrationen for deres meget store arbejde med at besvare og regne på alle vores forslag, det sætter vi stor pris på.

Jeg er glad for, at vi igen er samlet om budgettet, og jeg er særlig glad for, at budgettet har et indhold, som har gjort det muligt at samle alle partierne, selv om det er valgår. Fredericia er inde i en god udvikling, og det er vigtigt for Venstre, at den fortsætter og ikke går i stå blot, fordi der er et kommunalvalg. Der skal være stabilitet omkring økonomien, og det synes jeg også, at vi skylder alle de borgere og medarbejdere, som bliver påvirket af kommunens økonomi. Vi har igennem hele valgperioden haft de samarbejdende briller på og det mener vi, at Fredericia er blevet stærkere af. Vi har fået rigtig meget liberalt og borgerligt politik igennem, og det gælder også dette budgetforlig.

Vi var overordnet set bekymret for det store underskud på 75 mio. kr. i 2018 fra 1. behandlingsbudgettet og for, at vi med det underskud gjorde os økonomisk sårbare. Underskuddet er nu blevet væsentlig forbedret og kommet ned på 43 mio. kr. Der er således blevet lyttet til vores bekymringer, og eftersom det er et forlig, accepterer vi økonomien, som den ser ud her. Selv om underskuddet er blevet væsentlig forbedret, nærmer vi os stadig hastigt vores mål for likviditeten ud i overslagsårene. Men eftersom vi skal lægge budget et par gange, inden vi kommer til de år, så accepterer vi også den del, som den er her.

Som sagt så er Fredericia inde i en god udvikling. Det skal vi blive ved med at understøtte, så derfor har mange af Venstres forslag også handlet om at gøre Fredericia endnu mere attraktivt både overfor tilflyttere og overfor virksomhederne. Udover at det skaber mere vækst i Fredericia, så er det også med til at øge kommunens indtægter, og hvis vi fortsat skal kunne investere i velfærd, så vil det være nødvendigt at øge indtægterne.

Venstre har derfor helt konkret foreslået, at der investeres i bosætningsinitiativer både generelt og i landsbyerne, at der laves en bosætningskampagne målrettet borgere udenfor Fredericia og med særligt fokus på Kanalbyen og Snoghøj/Erritsø. Derudover vil vi opnormere på byggesagsbehandlingen og stille en garanti på den kommunale sagsbehandling på 14 dage for enfamilieshuse. Vi investerer også i Business Fredericias indsats i midtbyen, så der kan komme endnu mere gang i arbejdet med at tiltrække nye butikker og cafeer til byen. Alt sammen for at understøtte Fredericias fortsatte vækst.

Det er også på den baggrund, at vi har fået afsat midler til en analyse af, hvordan vi løser udfordringen med infrastrukturen i DanmarkC, fordi hvis vi skal blive ved med at være attraktiv overfor transport og logistik virksomheder, så skal vi også sørge for at infrastrukturen er tilstede. Ligesom det er vigtigt for Venstre at sikre gode rammevilkår for det etablerede erhvervsliv, er det også vigtigt for os at sikre gode vilkår for iværksættere, vi har derfor fået afsat en halv million mere til iværksætteri og det teknologiværksted, som vi er i fuld gang med at etablere på Bülows kaserne.

En vigtig del af Fredericias fortsatte udvikling er vores satsning på uddannelse. Vi har allerede skabt rigtig mange resultater på det her område, og en af dem er den nye trainee læreruddannelse, hvor de studerende bliver tilknyttet en skole samtidig med, at de studerer. Det giver skolerne mulighed for 2-lærer ordninger og mere kvalificeret vikardækning, dvs. vi løfter skoleområdet samtidig med, at vi får en ny uddannelse placeret i byen. Den uddannelse blive nu finansieret. Et andet Venstre fingeraftryk er en indsats på elevområdet. Vi vil tage 100 flere studerende og elever, end vi er forpligtet til og vil gøre det i tæt samarbejde med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Det er vigtigt i forhold til at kunne tiltrække flere uddannelser, at vi kan tilbyde praktikpladser enten i kommunen eller hos en virksomhed og vigtigt i forhold til at hæve det generelle uddannelsesniveau i byen samt understøtte muligheden for at kunne rekruttere arbejdskraft i fremtiden.

Vi glæder os også over investeringen i vores skoler og daginstitutioner, og i den forbindelse har Venstre været særlig optaget af, at der kom flere ressourcer til skolerne, at der blev fokuseret på inklusion og at der blev investeret i ungemiljøerne. Sidste år fik vi afsat penge til inventar i ungemiljøerne, og i år har vi været optaget af, at der blev afsat penge til pædagoger. Venstre er derfor glade for, at partierne var enige om at prioritere dette område.

Vi er også glade for, at der har været opbakning til at afsætte penge til en undersøgelse af, hvordan der skabes sikre skoleveje i midtbyen. Vi har lavet sikre skoleveje rigtig mange andre steder, og nu er det tid til at kigge på midtbyen, hvor der ligger flere privatskoler. Bilerne skal kunne komme rundt i midtbyen, men det skal samtidigt være sikkert at cykle til og fra skole, så vi vil have undersøgt, hvilke muligheder der er.

Igen i år har Venstre sat fokus på integration og fået afsat penge til både pigeklubben og integrationsprojektet med kulturforeningerne, hvor formålet er at fremme integrationen gennem ansvar og dialog.

Venstre har også haft fokus på sundhed i budgetforhandlingerne. Vi har både fået afsat penge til en sundhedspulje, som kan søges af borgere og frivillige til bl.a. projekter i udsatte boligområder, og så har vi fået afsat penge til at undersøge muligheden for at realisere et Active Living projekt i Fredericia – et projekt som går ud på at integrere fysisk aktivitet i hverdagen. På kultur- og fritidsområdet har vi fået penge til det semi-professionelle Teater Malstrøm, så vi også understøtter Fredericia mangfoldige kulturprofil.

Det har i denne budgetlægning også været vigtigt for Venstre at kigge på voksenhandicapområdet. Det mener vi, der var behov for. Vi er tilfredse med, at det lykkedes at få tilført 2 mio. kr. mere til området dvs. specifikt til bostederne Kobbelgården og Ullerupdalvej, og at vi fik understreget behovet for mere fast personale og færre vikarer på det her område. Derudover har vi sikret, at projektet ”Grow Your Life” kan fortsætte. Det er et projekt til bl.a. psykisk syge unge, hvor de støttes i at indgå i sociale netværk bl.a. med det formål at forebygge ensomhed.

Til sidst vil jeg kort nævne vores drøftelse omkring arbejdsmarkedets området. Her har det været vigtigt for Venstre at understrege vigtigheden af, at der bliver lavet et godt match mellem den ledige og virksomheden samt, at den lediges kompetencer og kompetenceudvikling målrettes virksomhedernes behov og målrettes konkrete jobs. Så det er vi glade for står tydeligt i forligsteksten. Derudover har det været vigtigt for Venstre at understrege i hele drøftelsen om arbejdsmarkedets området, at det overordnede mål fortsat skal være, at så mange som muligt kommer i job eller uddannelse.

For at konkludere så er vi godt tilfredse med det endelig budget både i forhold til den overordnede økonomi, de mange fingeraftryk vi har fået sat og at vi endnu engang har lavet et budgetforlig, hvor alle partier er med, det mener vi er vigtigt for Fredericias fortsatte udvikling.

Erfaring

  • Byrådsmedlem i 8 år
  • Gruppeformand
  • Formand for Uddannelsesudvalget
  • Tidligere formand for Erhvervskontaktudvalget
  • Medlem af Arbejdsmarkedets- og Integrationsudvalget
  • Bestyrelsesmedlem Business Fredericia
  • Bestyrelsesmedlem Fredericia Teater

Kontakt

Du kan skrive direkte til mig på pernelle.jensen@fredericia.dk