Valgprogram - Pernelle Jensen - Byråd & Region

Venstres valgprogram

Et menneskeligt Fredericia i vækst

En sund økonomi, ambitiøse visioner og politisk mod er forudsætningen for, at vi kan investere i Fredericia og derved sikre en tryg fremtid for alle i vores by. I Venstre vil vi sætte kursen mod fremtidens Fredericia med et stærkt fokus på et menneskeligt Fredericia i vækst, hvor vi skaber vækst både i form af flere arbejdspladser og flere skatteborgere og ikke mindst investerer i endnu bedre velfærd.   

Vi skaber fremtiden sammen.

Venstre vil skabe et menneskeligt Fredericia i vækst.

Foto: Anders Christiansen / Nordisk Media

Foto: Anders Christiansen / Nordisk Media

Se videoen

Et Fredericia i vækst

For Venstre er det afgørende, at vi skaber de bedste forudsætninger for langt mere vækst i hele Fredericia. Vækst kommer ikke af sig selv, det kræver politisk mod, strategiske investeringer og ambitiøse visioner. Derfor vil Venstre i de kommende år investere massivt i en ambitiøs bosætningsstrategi, som både vil komme fredericianere og tilflyttere til gode. Venstre vil også sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet, satse markant på at få flere borgere på offentlig forsørgelse ud i arbejdsfællesskaber og ikke mindst sætte den grønne opstilling og naturen højt på den politiske dagsorden.

I Venstre vil vi sætte kursen mod fremtidens Fredericia med et visionært grundlag for vores bosætning. Vi vil derfor investere i nye attraktive byggegrunde og den tilhørende infrastruktur, men også fremhæve det varierede udbud af boliger i hele kommunen. Flere fredericianere betyder et større skattegrundlag og derved flere midler til velfærd.

Et Fredericia i vækst forudsætter investeringer i bedre rammevilkår for erhvervslivet, og for Venstre er det vigtigt, vi møder virksomhederne med stor tillid, færre krav og mindre bureaukrati. 

Vi skal tiltrække de uddannelser til byen, som erhvervslivet og de unge efterspørger, så det er muligt at blive boende i Fredericia, samtidig med at man uddanner sig, og så vi kan få flere unge til at flytte hertil. Højst på prioritetslisten står derfor også et campus i Kanalbyen og dermed skabelsen af et godt uddannelsesmiljø og et mere levende byliv.

Væksten skabes bl.a., når vi øger beskæftigelsen. Desværre har Fredericia i årtier haft alt for mange på offentlig forsørgelse – det skal vi en gang for alle gøre op med. Derfor vil Venstre i de kommende fire år investere i jobcentret med det overordnede formål at få alle, der kan arbejde i job, også selv om det blot er få timer om ugen til at starte med – vi tror på det rummelige arbejdsmarked.  

Venstre vil sætte bæredygtighed højt på dagsordenen og værne om naturen i kommunen – vi tror den grønne omstilling kan blive en dynamo for vækst og arbejdspladser. En lokalforankret og aktiv miljøpolitik skal være med til at sikre, at Fredericia bevæger sig i den miljømæssige rigtige retning, og vi vil arbejde målrettet for miljømæssige og økonomiske løsninger i balance.

Derfor vil Venstre:

 • Udarbejde en ny ambitiøs bosætningsstrategi med inddragelse af borgerne, Business Fredericia og Kanalbyen og ikke mindst sikre et varieret udvalg af nye byggegrunde og tilhørende infrastruktur – vi skal altid have attraktive byggegrunde på hylden. 
 • Sikre flere midler til branding og markedsføring af Fredericia og samarbejde med særligt Experience Fredericia om at indføre en mere markant, ambitiøs og målrettet turismeindsats.
 • Udfase og endeligt afskaffe dækningsafgiften over de kommende fire år, nedsætte byggesagsgebyret og effektivisere byggesagsbehandlingen.
 • Satse målrettet på at få flere energivirksomheder til kommunen og dermed skabe en energiklynge og flere arbejdspladser inde for det grønne område.
 • Udarbejde en ny detailplan for hele Fredericias midtby og sikre en midtby i sammenhæng.
 • Investere i jobcentret og fokusere på opkvalificering og efteruddannelse af ledige, oprette flere nyttejobs og skabe flere fremskudte og håndholdte indsatser.
 • Afsætte flere penge øremærket konkret skovrejsning og større sammenhængende natur.
 • Inddrage borgerne i at oprette flere grønne oaser i kommunen.

Et menneskeligt Fredericia

For Venstre er det afgørende, at vi fortsat investerer i velfærd, så vi sætter mennesker i centrum. Vi skal fortsat investere i vores børn og unge - de er fremtiden og skal have en god og tryg start på livet. Derfor er det et mål for Venstre at investere i endnu bedre normeringer i vores daginstitutioner, at sætte fokus på dagplejen så det forbliver en reel valgmulighed for forældrene og ikke mindst investere i fritidsområdet, så der er tilbud til alle unge, hvad enten de vil dygtiggøre sig uden for skolen, dyrke idræt, udfolde sig kreativt eller blot være sammen med andre unge.

Det er naturlig for Venstre, at vi kontinuerligt sætter fokus på at gøre folkeskolen bedre for vores børn. Det er derfor afgørende, at trivslen forbedres, at fagligheden er i fokus og at flere børn får det rette tilbud, hvad enten det er et specialtilbud, et mellemtilbud eller at barnet forbliver i klassen. Vi skal sikre, at alle børn trives og har de bedste forudsætninger for at blive dygtigere, herunder at der er den fornødne tid og ro i klassen. I Venstre mener vi ligeledes, at der fortsat skal være et stort fokus på, at de unge vælger den rette ungdomsuddannelse fra starten af, samt at flere vælger en erhvervsuddannelse. Vi vil i den forbindelse fortsat sikre, at vi har en uddannelsesvejledning, som er blandt landets bedste.

Der er frit valg mellem kommunale og private tilbud til børn, men når man bliver ældre, er der ikke samme muligheder for at vælge - det vil Venstre gøre noget ved. Vi vil derfor arbejde for, at der er frit valg hele livet. Vi vil sikre en værdig ældrepleje til vores ældre medborgere og undgå ensomhed. Ensomhed findes i alle aldersgrupper og skal således være et særligt fokusområde. Venstre vil ligeledes øge den generelle sundhed og nære sundhedstilbud samt ulighed i sundhed skal være fokusområder. Det gælder både mental og fysisk sundhed, hvor vi vil sikre, at der er de rette sundhedstilbud til borgerne.

Fredericia Kommune kan kun hænge sammen, fordi kommunen har et rigt foreningsliv inden for stort set alle områder. Civilsamfundet hvor vi hjælper hinanden - organiseret som uorganiseret - skaber sammenhængskraft i vores kommune. Alle de mennesker, som hjælper andre uden at få noget for det, skal have så gode rammer som muligt. Det handler ikke blot om midler, men lige så meget om at give aktørerne indflydelse på det område, som de er aktive indenfor. Vi skal udlicitere indflydelse til brugerråd, lokalsamfund og foreninger inden for det sociale, idrætslige og kulturelle område til glæde for både for de frivillige og for borgerne, men også for at opnå et åbent og involverende lokaldemokrati.

Derfor vil Venstre:

 • Sætte børnefamilierne i centrum ved bl.a. at investere i endnu bedre normeringer og sænke taksterne for en daginstitutionsplads og en SFO-plads.
 • Sikre større fokus på trivsel og faglighed i folkeskolen og på, at det enkelte barn i højere grad får det rette tilbud, herunder også visitere flere til et special- eller mellemtilbud.
 • Tiltrække et fri plejehjem til Fredericia og sætte et særligt fokus på senior bofællesskaber.
 • Styrke demensindsatsen ved ansættelse af flere demenskonsulenter.
 • Bekæmpe ensomhed ved bl.a. at lave et formaliseret samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet samt afsætte en Covid-19 efterværnspulje med særligt fokus på bekæmpelse af ensomhed.
 • Indføre en demokratipakke ved at genindføre borgerpanelet, spørgetid ved byrådsmøder, samt bevare det politiske fokus på demokratiet og det borgernære, oprette flere lokalråd og styrke lokaldemokratiet herunder oprette en lokalrådspulje.
 • Styrke idrætsområdet både bredden og eliten og udarbejde en fornyet idrætspolitik